Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Protokol

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR PROTOKOL

 

İşbu “Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Protokol” (Bundan sonra “Protokol” olarak anılacaktır.) bir tarafta “Okçumusa Cad. Şair Eşref Sok. N.10 Karaköy, Beyoğlu, İSTANBUL” adresinde bulunan Gül Elektrik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi (Bundan sonra “Gül Elektrik” olarak anılacaktır.) ile diğer tarafta ……………………………………………………………………………………… adresinde bulunan ……………………………………… (Bundan böyle “Bayi” olarak anılacaktır.) arasında akdedilen “Üyelik Sözleşmesi”nin eki ve ayrılmaz parçası olmak üzere aşağıda belirtilen koşullarda imzalanmıştır.

“Gül Elektrik” ve “Bayi” bundan böyle birlikte “Taraflar”, ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaktır.

 

Madde 1. Protokol’ün Konusu:

 

İşbu Protokol’ün konusu,  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, ikincil düzenlemeleri ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yayınladığı kararları doğrultusunda Şirket tarafından Bayi’ye açıklanan ve/veya Bayi’nin Şirket müşterilerine ilişkin elde ettiği ve/veya öğrendiği kişisel verilere ilişkin Tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir.

Madde 2. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Mevzuata İlişkin Hükümler:

 

  • Bayi, Gül Elektrik tarafından kendisine açıklanan ve/veya Bayi tarafından elde edilen ve/veya öğrenilen ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair hukuki düzenlemeler kapsamında Kişisel Veri ve Özel Nitelikli Kişisel Veri (Bundan böyle birlikte “Kişisel Veriler” olarak anılacaktır.) olarak tanımlanan her türlü veriyi ancak ve sadece Gül Elektrik ile arasındaki ticari ilişkinin ifası kapsamında işlemek ve kullanmakla yükümlüdür. Bayi işbu Kişisel Verileri, ticari ilişki kapsamında yazılı olarak izin verilen ve aktarım şartlarını taşıyan haller ve mevzuatta istisna olarak yer alan durumlar hariç olmak üzere hiçbir şekilde üçüncü kişi ya da kurumlara aktaramaz veya başka bir amaçla başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair ticari olsun veya olmasın herhangi bir faaliyette kullanamaz. Gül Elektrik tarafından Bayi’ye açıklanan ve/veya Bayi tarafından elde edilen ve/veya öğrenilen Kişisel Veriler’in gizliliğinin sağlanmasından bizzat Bayi sorumludur. Bayi yapılan çalışmalar sonucunda edindiği Kişisel Verileri ve bu verilerle ilgili tüm belgeleri, araç ve gereçleri ve sair tüm unsurları, amacı dışında, başka bir sözleşme ilişkisinde veya sair herhangi bir işte kullanamaz, dağıtamaz, üçüncü kişilere ya da kurumlara ya da yurtdışına aktaramaz ve sair herhangi bir surette işleyemez.

 

  • Bayi, Gül Elektrik’ten edindiği Kişisel Veriler’in korunması ile ilgili olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda ve ilgili mevzuatta düzenlenen tüm önlemleri almak, gizliliğini sağlamak, gizlilik esaslarına uygun hareket etmek, bu bilgilerin yetkisiz kişilerce erişilmesini ve/veya kullanımını önlemek ve her türlü suiistimalden korumak için gerekli her türlü önlemi almakla yükümlüdür.

 

  • Bayi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda sayılan istisnalar hariç olmak üzere, Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, Kişisel Veriler’e hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve Kişisel Veriler’in muhafazasını sağlamak amacıyla Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun vereceği kararlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na dayanılarak çıkarılacak yönetmelikler ve sair hukuki düzenlemeler kapsamında getirilebilecek standartlarda güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorundadır. Bu hükmün ihlali halinde doğabilecek her türlü hukuki, idari ve cezai sorumluluk Bayi’ye ait olup, bu hükümlerin ihlalinden doğacak her türlü zararın tazmini de yine Bayi’ye aittir. Bayi, söz konusu durumlarda Gül Elektrik’in herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluğu olmadığını, Gül Elektrik’in bu nedenlerle herhangi bir tazminat, para cezası veya sair bir bedel ödemesi durumunda Gül Elektrik’in ödediği bedeli herhangi bir ihtar veya ilama gerek kalmaksızın derhal ilk talepte nakden ve defaten ve Gül Elektrik tarafından ilgili kişi, kurum veya kuruluşa ödendiği tarihten itibaren işletilecek ticari avans faizi ile birlikte Gül Elektrik’e ödeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder.

 

  • Bayi kendi bünyesinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla bahsi geçen Kanun kapsamında gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmak zorundadır. Bayi, işbu Protokol’ü imzalamakla, Gül Elektrik’in denetim ile görevlendireceği yetkili kişilerin Bayi’nin yükümlendiği edimler ile ilgili olarak kendisinden her türlü bilgi ve belgeyi temin etme yetkisinin bulunduğunu, bu denetimlerin yapılabilmesi için bilgi işlem sistemleri ile kayıt ve defterlerinin Gül Elektrik denetimine açık tutulacağını kabul ve taahhüt eder.

 

  • Bayi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na verilen yetkiler kapsamında yapılacak denetimlerde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından talep edilecek her türlü bilgi ve belgeyi zamanında ve doğru olarak vermekle ve bunlara ilişkin her türlü elektronik, manyetik ve benzeri ortamlardaki kayıtları ve bu kayıtlara erişim ve kayıtları okunabilir hale getirmek için gerekli tüm sistem ve şifreleri incelemeye hazır bulundurmak ve işletmekle yükümlüdür.

 

  • Bayi, Gül Elektrik tarafından kendisine açıklanan ve/veya Bayi tarafından bizzat elde edilen ve/veya öğrenilen Kişisel Veriler’in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndaki istisnalar saklı kalmak kaydı ile muhafazası ve açıklanmaması için gerekli her türlü güvenlik önlemlerini almak, personelini bu konuda bilgilendirmek, eğitmek ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak için gerekli hukuki düzenlemeleri yapmak ve bunları sürdürmekle yükümlüdür.

 

  • Bayi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3(1)(ğ) düzenlemesinde tanımlandığı doğrultuda veri işleyen sıfatıyla kendisi ile Gül Elektrik tarafından açıklanan ve/veya Bayi tarafından elde edilen ve/veya öğrenilen Kişisel Veriler’in herhangi bir şekilde yetkisiz birisinin eline geçmesi, kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi veya herhangi bir şekilde ifşa olması durumunda bu durumu en kısa sürede Gül Elektrik’e güvenli olan bir yolla bildirmeyi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na ve kişisel verisi ihlal edilenlere Gül Elektrik’e bilgi vermeden ve Gül Elektrik’in yazılı iznini almadan hiçbir şekilde bilgi vermemeyi, Gül Elektrik’in talimatları dışında hareket etmemeyi; işbu Protokol hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde meydana gelebilecek zararlardan veya para cezalarından dolayı Gül Elektrik’in uğrayabileceği zararları Gül Elektrik’in ilk talebinde, herhangi bir ihbar veya ihtara veya mahkemelerden hüküm istihsaline gerek olmadan nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

 

  • Bayi’nin işbu Protokol’de yer alan hükümlere ve mevzuata her türlü aykırılığı, taraflar arası akdedilen Üyelik Sözleşmesi’nin esaslı ihlali sayılacak olup, Gül Elektrik, Üyelik Sözleşmesi’ni kendisi aleyhine herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmaksızın noter marifetiyle bildirimde bulunmak suretiyle haklı nedenle derhal feshedebilecektir. Bayi, işbu Protokol’de yer alan hükümlere veya mevzuata aykırılık sebebiyle ya da Kişisel Veriler’in işlenmesi veya aktarımından veya güvenliğinin sağlanmamasından kaynaklanan herhangi bir sebeple Gül Elektrik’in, ortaklarının, personelinin, müşterilerinin, bayilerinin, tedarikçilerinin, temsilcilerinin vs. maruz kalabileceği idari ve hukuki yaptırım, dava, talep dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü zararı derhal, nakden ve defaten tazmin edecektir.

 

  • Bayi, taraflar arası akdedilen Üyelik Sözleşmesi’nin sona ermesinden sonra da işbu Protokol’ün süresiz olarak yürürlükte ve geçerli kalmaya devam edeceğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

 

 

Madde 3. Yetki:

İşbu Protokol’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Bayi’nin, üyelik kaydı yapması işbu Protokolde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve Protokol’de yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Protokol Bayi’nin üye olması anında Üyelik Sözleşmesi’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olarak akdedilmiştir.

 

…………………………………………….                  GÜL ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

 

 

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.